2013

Naziv javne nabavke:

Javni poziv 12

Javna nabavka dobara br. D 01/13 organizovana po partijama u otvorenom postupku 15000000 Hrana, piće, duvan i srodni proizvodi

Rok za dostavlјanje ponuda je 30 dana od dana objavlјivanja poziva na Portalu JN i na internet stranici do 12h


2012